Karja taastootmisnäitajate parandamine: 5 peamist nõuannet

Väga heade taastootmisnäitajatega farmides ei kasutata mingeid loitse, neis pööratakse lihtsalt taastootmisplaani väikestele sammudele suurt tähelepanu ja tehakse neid võimalikult hästi. Järgneva viie nõuande silmas pidamisega saate parandada ka oma karja taastootmisnäitajaid:

1. Tagage võimalikult sujuv üleminekuperiood

Lehma taastootmisnäitajaid mõjutab kõik, mis toimub temaga enne ja pärast poegimist ning selle ajal. Näitajate parandamiseks tuleks esmalt igale laktatsioonigrupile tagada piisav kinnisperiood, arvestades seejuures, et esimese laktatsiooni lehmade tiinus on umbes 8–10 päeva lühem.

Kui tagate äsjapoeginud lehmadele sobivad tingimused ja vajaliku hoolitsuse, langeb lehmade seas ka haigestumiste arv: metriit, ketoos, poegimishalvatus, päramiste peetus, mastiit jne. Lehmad, kellel esineb poegimisjärgselt vähem probleeme, on eduka taastootmisprogrammi aluseks.

2. Vajadusel sünkroonige ovulatsiooni

Kõik lehmad ei indle nähtavalt. Mõne lehma puhul on tiinestumisele kaasa aitamiseks vaja ovulatsiooni sünkroonida.

Sünkroonimise plaanimisel tuleks arvesse võtta mitmeid tegureid. Kõrge piimatoodanguga karjades võib olla hoopis erinev vabatahtlik ooteperiood ja töötada teine plaan kui madala tootlusega karjades. Peafiksaatorite ja suure töötajaskonnaga farmi plaan ei pruugi sobida farmile, milles on vähem töötajaid ning peafiksaatorite asemel kasutusel eraldusalad.

Sünkroonimise plaani on ülioluline täita väga täpselt. Detailselt järgides võib iga plaaniga saada suurepäraseid tulemusi.

Kui sünkroonimisplaan on paigas, peaksite ka indlevate lehmade seast välja valima, keda seemendate pärast esimest, keda pärast teist prostaglandiini süsti. Samuti tuleks mõelda sellele, kuidas sünkroonite uuesti mittetiinestunud lehmi.

3. Käidelge spermat õigesti

Tiinestusmäära parandamiseks tuleb teha kõik sammud õigesti ja seda täiesti algusest peale, käideldes spermat õigesti. Seemendustehnikul võib küll kaasas olla kvaliteetne sperma, kuid kui ülessulatamise või püstolisse asetamise hetkel tehakse vigu, võib kogu protsess olla rikutud. Selle ennetamiseks tasub meeles pidada mõningaid näpunäiteid:

  • Spermat paagist seemenduskõrte sulatajasse viies ärge tõstke kanistrit külmumisjoonest kõrgemale.
  • Sperma peab jõudma paagist seemenduskõrte sulatajasse maksimaalselt 5 sekundi jooksul. Kui te selle aja jooksul tegevusi lõpetada ei jõua, asetage kanister 10–15 sekundiks tagasi paaki ja korrake tegevust.
  • Vahetage seemenduskõrte sulataja vett ja peske seda iga päev. Sellega ennetate temperatuurikõikumisi ja hallituse teket, mida võivad soodustada sulataja kuumutusplaadile kogunevad mineraalide jäägid.
  • Sulatage spermakõrsi vähemalt 45 sekundit temperatuuril 35–37 °C .
  • Enne seemenduspüssi täitmist soojendage seda püssisoojendajas.
  • Sperma ülessoojendamise ja lehma sisestamise vahele jääval ajal kasutage sperma kvaliteedi säilitamiseks püssisoojendajat.
  • Hoidke püssisoojendaja ja püss puhtana ning puhastage neid igapäevaselt.
  • Veenduge, et sperma ülessulatamise ja viimase lehma viljastamise vahele ei jääks rohkem kui 10 minutit. Selleks ärge sulatage korraga üles rohkem spermadoose kui suudate 10 minuti jooksul ära kasutada.

4. Tagage seemendustehniku pidev täiendõppimine

Sportlased peavad tipptulemuste saavutamiseks end pidevalt treenima ja tehnikaid arendama. Piimakarja taastootmisnäitajate parendamisel peaks käituma samuti: seemendustehnik olgu tasemel ja arendagu oma teadmisi-tehnikaid järjekindlalt. Harjutamine teeb meistriks ja täiendõppiv seemendustehnik on meister, kes viib oma treeninguga ka farmi taastootmisnäitajad tippu.

Vahet pole, kas seemendamisega tegeleb ettevõttesisene tehnik või tellite teenust sisse: veenduge, et ta arendaks end pidevalt. Kui tehnik on oma ala spetsialistidega pidevalt kontaktis ning kasutab uusimaid võtteid ja teadmisi, on tõenäoline, et omandatud oskused mõjuvad positiivselt ka teie karja taastootmisnäitajatele.

5. Varuge inna avastamiseks aega

Eelmainitud neli nõuannet ei too teile kasu, kui seemendatavad lehmad ei indle. Nähtavalt indlevat lehma on karjas lihtne ära tunda, kuid paljud lehmad võivad innelda ka vaikselt. Vaikse inna märkide ära tundmiseks on aga vaja oskusi.

Taoliste oskuste omandamine võtab aega, mida tehnikutel jääb tihti vajaka. Neil on farmis sageli palju muid kohustusi – nii jääb selliste oskuste arendamine unarusse, mistõttu jäävadki paljud innad märkamata.

Lihtne arvutus näitab, et kui kulutatud aja jooksul avastatakse iga päev vähemalt üks indlev lehm lisaks ning teda ka seemendatakse, tuleb aasta lõpuks kokku 365 sellist juhtumit. Kui olete ka lehmadele taganud sujuva üleminekuperioodi, vajadusel sünkroniseerinud ovulatsiooni, käidelnud spermat õigesti ning ka seemendustehnik on tasemel, tähendab 35%-line tiinestusmäär nende 365 lisalehma puhul, et aasta jooksul saate 128 lisatiinust!

Iga piimakarja taastootmisnäitajaid aitab parandada taastootmisplaani väikeste sammude õigesti ja hästi tegemine. Kui peate silmas neid viit põhilist nõuannet ja tegutsete plaanipäraselt, paraneb ka teie farmi taastootlus.

Enrique Correal, Alta aretusspetsialist

 

Võta meiega ühendust